Програма на събитието

Принтирай

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА

Очакваме потвърждение от страна на посочените в програмата институции и организации

ПЪРВИ ДЕН, 13 ноември (сряда)
10.00-12.30 Работна среща на представителите на НСОРБ в Тематичните работни групи (ТРГ) по разработване на програмите, финансирани от Европейските фондове за програмен период 2021-2027 г. (зала „Рубин“)
09.45-10.00 Регистрация на участниците (в зала „Рубин“)
10.00-10.30  Представяне на участниците и целите на Срещата
10.30-11.00
Тема 1: Национално законодателство по подготовката на стратегическите документи за програмен период 2021-2027 г. Нормативно определени функции на ТРГ.
 
Дискусия
 
Веселка Иванова, началник-отдел „Програми и проекти на общините“, НСОРБ
11.00-11.30
Тема 2: Подготовка, организация на дейността и участие на представителите на НСОРБ в заседанията на ТРГ.
 
Дискусия
 
Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
11.30-12.30 Дискусия: Необходима подкрепа от бъдещите фондове на ЕС за общински мерки и дейности
12.30-13.30 Регистрация на участниците в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините (фоайе пред зала „Рубин“) 
13.30-15.30
Дискусионен форум 1 (зала „Рубин“):
 
 • Проекти на НСОРБ в подкрепа на общините. Възможности за алтернативно финансиране на общински проекти и добри практики
С участието на представители на:
 • Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ);
 • Надя Данкинова, изпълнителен директор на ФУРГ и представляващ ФУГ; Стоян Ставрев, управител на БКО и представляващ ФУГ, фонд посредник на Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България;
 • Мартин Заимов, изпълнителен директор на РФГР АД; Алис Мъгърдичян, управляващ директор на РФГР АД; фонд посредник на Фонд за градско развитие за Северна България;
 • Добринка Кръстева, началник-отдел „Наблюдение и анализ“ (относно ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021)
 • Цветана Герджикова, директор дирекция „Външни европейски проекти“, МОН, програмен ръководител на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.;
 • Силвия Рангелова, директор дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ и програмен ръководител на Програма „Опазване на околна среда и климатични промени“; Татяна Султанова, началник-отдел „Международни програми и проекти“, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ и заместник-програмен ръководител на Програма „Опазване на околна среда и климатични промени“, МОСВ
15.30-16.00 Кафе пауза 
16.00-17.30
ОТКРИВАНЕ НА СРЕЩАТА (зала „Рубин“)
 
 • Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ
 • Томислав Дончев, заместник-министър председател
 
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 1 (зала „Рубин“): Подготовката на програмен период 2021-2027. Подходи за интегрирано и устойчиво териториално развитие
 
С участието на:
 
 • Иван Иванов, директор дирекция „Централно координационно звено, Вера Маркова, главен експерт в дирекция “Централно координационно звено“, Администрацията на МС;
 • ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (AGRI);
 • Jo Govaerts, представител на отдел Е.3 „България, Хърватия и Словения“, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ (REGIO) на ЕК;
 • Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
 • Министерство на земеделието, храните и горите
19.00 Вечеря (банкетна зала „Европа“)
ВТОРИ ДЕН, 14 ноември (четвъртък)
09.00-11.00
Дискусионен форум 2 (зала „Рубин“): Управляващите органи представят напредъка в изпълнението на програмите и визията за следващия програмен период
 
Напредък в реализацията на мерките за устойчиво териториално и трансгранично сътрудничество. Визия за програмен период 2021-2027:
 
 • Съвместни дейности за минимизиране на допусканите грешки,
 • Мерки за намаляване на административната тежест и ускоряване на изпълнението на общинските проекти
С участието на:
 
Представители на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (УО на ОПРР):
 
 • Десислава Петкова, началник-отдел „Законодателство и нередности“;
 • Цветелина Атанасова, началник-отдел “Стратегическо планиране и договаряне“;
 • Пламен Илиев, началник-отдел „Мониторинг“;
 • Живка Георгиева, началник-отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“;
 • Вержиния Милева, началник-отдел „Финансово управление и контрол“;
 • Ивайло Стоянов, началник-сектор „Стратегическо планиране и програмиране“, отдел „Стратегическо планиране и договаряне“;
 • Петя Николова, старши експерт, отдел „Законодателство и нередности“
 
Представители на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
 • Десислава Георгиева, директор дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ;
 • Станка Димитрова, началник-отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“;
 • Маргарита Велчева, държавен експерт, отдел „Програми ИНТЕРРЕГ-ИПП Трансгранично сътрудничество“;
 • Милен Обретенов, началник-отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“;
 • Димана Садонкова, експерт проекти и съфинансиране, Информационно звено Гърция-България 
11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-12.30
Дискусионен форум 3 (зала „Рубин“): Управляващите органи представят напредъка в изпълнението на програмите и визията за следващия програмен период
 
Напредък в реализацията на мерките за по-добра околна среда. Визия за програмен период 2021-2027
 
 • Нови мерки за подкрепа на общински проекти
 • Съвместни дейности за минимизиране на допусканите грешки, намаляване на административната тежест, ускоряване договарянето и изпълнението на общинските проекти
С участието на:
 
 • Валерия Калчева, ръководител на УО на ОП „Околна среда“;
 • Владимир Ангелов, заместник-главен директор на главна дирекция ОПОС;
 • Марта Цветкова, началник-отдел „Програмиране и планиране“, главна дирекция ОПОС
12.30-14.00
Обща снимка на участниците. Обяд (основен ресторант „Меридиен“)
14.00-15.30
Дискусионен форум 4 (зала „Рубин“): Управляващите органи представят напредъка в изпълнението на програмите и визията за следващия програмен период
 
Напредък в реализацията на мерките за социално включване, интеграция и подпомагане на уязвими групи. Визия за програмен период 2021-2027.
 
 • Нови мерки за подкрепа на общински проекти;
 • Съвместни дейности за минимизиране на допусканите грешки, намаляване на административната тежест и ускоряване на договарянето и изпълнението на общинските проекти
С участието на представители на:
 
 • УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“
 • УО на ОП за храни и/или основно материално подпомагане: Анна Ангелова-Филипова, началник-отдел „Програмиране и подбор на операциите“; Мариела Петкова, главен експерт в отдел „Мониторинг и оценка“
15.30-16.00 Кафе-пауза
16.00-18.30
Дискусионен форум 5 (зала „Рубин“): Управляващите органи представят напредъка в изпълнението на програмите и визията за следващия програмен период
 
Напредък в реализацията на мерките за подобряване на селските и рибарските райони. Изпълнение на подхода ВОМР. Визия за програмен период 2021-2027:
 
 • Нови мерки за подкрепа на общински проекти
 • Съвместни дейности за минимизиране на допусканите грешки, намаляване на административната тежест и ускоряване на договарянето и изпълнението на общинските проекти
 
С участието на представители на:
 
 • ДФ „Земеделие“,
 • УО на ПРСР
 • Евгения Черкезова, главен експерт отдел „Програмиране и мониторинг“ дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ, УО на ПМДР
 • Диана Трифонова, главен експерт отдел „Програмиране и договаряне“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, УО на ОПИК,
 • Марта Цветкова, началник-отдел „Програмиране и планиране“; Теодора Трайкова, главен експерт отдел „Програмиране и планиране“, Далила Факирова, главен сътрудник по УЕПП отдел „Програмиране и планиране“, ГД ОПОС
 • УО на ОПРЧР
20.00 Празнична вечеря (ресторант „Диамант“)
ТРЕТИ ДЕН, 15 ноември (петък)
09.00-10.30
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 2 (зала „Рубин“):
 
Прилагане режима на държавни помощи при изпълнението на общински проекти
 
С участието на:
 
 • Мария Веселинова, държавен експерт, дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Министерство на финансите
10.30-11.00 Кафе пауза
11.00-13.00
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 3 (зала „Рубин“):
 
Уеднаквяване на практиките при налагането, контрола и оспорването на финансовите корекции
 
С участието на:
 
 • Валерия Калчева, ръководител на УО на ОП „Околна среда“; Биляна Караджова, началник-отдел „Последващ контрол“, ГД ОПОС;
 • Десислава Георгиева, директор дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
 • Десислава Петкова, началник-отдел „Законодателство и нередности“, Петя Николова, старши експерт, отдел „Законодателство и нередности“, Живка Георгиева, началник-отдел „Контрол на обществените поръчки и нередности“, УО на ОПРР
 • УО на ОПРЧР, ПРСР, ПМДР, ДФЗ
 • Дора Бурова, директор дирекция „Правно осигуряване на одитната дейност“, Изпълнителна агенция „ОСЕС“;
 • Върховен административен съд
   

 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1