Програма на събитието

Принтирай

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА

Очакваме потвърждение от страна на посочените в програмата институции и организаци

ПЪРВИ ДЕН – 27 ноември (понеделник) 
10.00-11.00 Регистрация 
11.00-12.00 Заключително събитие на НСОРБ по проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ
  С участието на екипа за изпълнение на проекта и общински експерти
12.00-13.00 Работен обяд
13.00-15.00 Работна сесия 1
  *   Програми за трансгранично сътрудничество – приключване на програмен период 2014-2020; научени уроци от първите приеми на проектни концепции по Териториалните стратегии и нови приеми на проекти за програмен период 2021-2027
  *   Възможностите за участие на българските общини по Програма УРБАКТ IV 2021-2027 и Европейската градска инициатива
  С участието на общински експерти и експерти от дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ (поканени)
15.00-15.30 Кафе пауза
15.30-17.30 Пленарна сесия
  Общинските инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Актуализация на НПВУ. Система за управление и контрол. Изисквания и условия за реализацията на проектите. 
 
 • С участието на:
 • Иван Попов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“
 • Таня Михайлова, заместник изпълнителен директор, АСП
 • Лазар Тодоров, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция „Централно координационно звено“ към Министерство на финансите;
 • Добромир Василев, директор на Дирекция „Жилищна политика“, МРРБ;
 • Румен Джаров, държавен експерт в отдел „Финансово управление, контрол и мониторинг“, Дирекция „Жилищна политика“, МРРБ;
 • представители на дирекция „Национален фонд“ в МФ;
 • членове на ПК по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната и на подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове, 49-то Народно събрание (очаква се потвърждение);
 • Министерство на труда и социалната политика, Министерство на енергетиката (очаква се потвърждение);
 • общински експерти
19.30 Вечеря 
ВТОРИ ДЕН – 28 ноември (вторник) 
09.00-10.30 Работна сесия 2
  *   Програма „Околна среда 2021-2027“ – приключване на общинските инвестиции от програмен период 2014-2020 и реализация на общинските проекти в програмен период 2021-2027.
  С участието на:
  Галина Симеонова, главен директор на ГД "ОПОС" и ръководител на УО на Програма "Околна среда 2021-2027"; 
  Жаклина Методиева, държавен експерт в отдел "Програмиране и планиране", ГД "ОПОС", МОСВ;
  общински експерти
10.30-11.00 Кафе пауза
11.00-13.00 Работна сесия 3
  *   Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 (ПХОМП) – актуални въпроси и казуси по реализацията на общинските проекти за програмен период 2021-2027 (топъл обяд 2021-2027 и подпомагане с детска кухня) 
  С участието на:
 • Таня Михайлова, заместник-изпълнителен директор, АСП;
 • Анна Ангелова-Филипова, началник-отдел „Програмиране и подбор на операциите“; УО на ПХОМП
 • Мариела Петкова, началник-отдел „Мониторинг и оценка“, УО на ПХОМП;
 • общински експерти
  *   Програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027 - напредък в изпълнението на общинските проекти за програмен период 2021-2027. Актуални въпроси и казуси по реализацията на общинските проекти (грижа в дома)
  С участието на:
 • Наталия Ефремова, заместник-главен директор, УО на ПРЧР;
 • Десислава Георгиева, началник-отдел „Програмиране и договаряне“, УО на ПРЧР;
 • Мария Железарова, началник-отдел Верификация, УО на ПРЧР;
 • общински експерти
13.00-14.00 Обяд
14.00-16.00 Работна сесия 4 
14.00-15.00 Програма „Развитие на регионите 2021-2027“- приключване на общинските проекти от програмен период 2014-2020. Нови приеми на проекти по подхода ИТИ.
  С участието на:
 
 • Ася Станкова, главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, УО на ПРР;
 • Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, ГД СППРР;
 • Пламен Илиев, началник на отдел „Мониторинг“, ГД СППРР;
 • Живка Георгиева, началник на отдел „Контрол на обществени поръчки и нередности“, ГД СППРР;
 • Нурай Осман, началник на сектор „Финансов контрол“, отдел „Финансово управление и контрол“, ГД СППРР;
 • Магдалена Димитрова, държавен експерт в отдел "Програмиране и планиране",  ГД "ОПОС", МОСВ;
 • Албена Мирчева, главен експерт в отдел "Програмиране и планиране", ГД "ОПОС", МОСВ;
 • общински експерти
15.00-16.00 Прилагане на ИТИ подхода: напредък и научени уроци от първия прием на Концепции за интегрирани териториални инвестиции. 
  С участието на:
 • Иван Попов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“;
 • Наталия Ефремова, заместник-главен директор, УО на ПРЧР;
 • Десислава Георгиева, началник-отдел „Програмиране и договаряне“, УО на ПРЧР;
 • Мария Железарова, началник-отдел Верификация, УО на ПРЧР;
 • Ася Станкова, главен директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, УО на ПРР;
 • Ивайло Стоянов, началник на отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, ГД СППРР;
 • Пламен Илиев, началник на отдел „Мониторинг“, ГД СППРР;
 • Живка Георгиева, началник на отдел „Контрол на обществени поръчки и нередности“, ГД СППРР;
 • Нурай Осман, началник на сектор „Финансов контрол“, отдел „Финансово управление и контрол“, ГД СППРР;
 • експерти от УО на ПОС, ПНИИДИТ, ПКИП (очаква се потвърждение)
 • общински експерти
16.00-16.30 Кафе пауза
16.30-17.30 Работна сесия 5
  Актуална информация от Фонд ФЛАГ за приключване на общинските проекти от програмен период 2014-2020 и възможностите за финансиране в програмен период 2021-2027
  Финансиране на общинските проекти с финансови инструменти. 
  С участието на:
 • Бисер Петков, изпълнителен директор и председател на УС на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ);
 • Илияна Иванова, зам. ръководител отдел „Дългови финансови инструменти“, ФМФИБ;
 • Фондовете за градско развитие (поканени)
19.30 Вечеря
ТРЕТИ ДЕН – 29 ноември (сряда) 
09.30-11.30 Работна сесия 6 
  *   Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) - приключване на проектите от програмен период 2014-2020 и стартиране на програмата за периода 2021-2027. Актуална информация и въпроси по проектите на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) 7.
  *   ПРСР 2014-2020 –приключване на проекти от програмен период 2014-2020 и изпълнение на общинските проекти по преходния период по ОСП 2021-2022.
  *   Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – приключване на проектите по преходния период и подготовка на новия програмен период по Стратегическия план и допълващите го програми.
  *   Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023-2027 г. – нова визия и планирани приеми на общински проекти през 2024 г.
 
 • С участието на:
 • Стоян Котов, директор дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХ;
 • Стефан Спасов, началник отдел към Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ;
 • Донка Йорданова, държавен експерт Дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ;
 • общински експерти

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

 

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ

                  

 

 

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

ноември 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 28
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 29
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3