НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

Програма на събитието

ПРЕДВАРИТЕЛНА  ПРОГРАМА

Очакваме потвърждение от страна на посочените в програмата институции и организаци

ПЪРВИ ДЕН -5 декември (понеделник)
11.00-13.00 Съвместно заседание на ПК по Европейски фондове, национални и международни програми и проекти и ПК по Земеделие, гори, селски и планински райони към НСОРБ
13.00-14.30

Регистрация на участниците. Настаняване и работен обяд.

14.30-17.30

Пленарна сесия

 

 • Европейското финансиране за общините в програмен период 2021-2027.
 • Прилагане на интегрираните териториални подходи – интегрирано градско, териториално и трансгранично развитие, ВОМР.
 • Национална нормативната уредба за програмен период 2021-2027.
 • Фонд ФЛАГ - 15 години подкрепа за изпълнението на общинските проекти на българските общини

 

С участието на: 

 • Владимир Георгиев, член на УС на НСОРБ и кмет на община Самоков
 • Иван Иванов, директор дирекция „Централно координационно звено“, Администрация на Министерски съвет
 • Ангелина Бонева, и.д. главен директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ, УО на ПРР
 • Георги Събев, заместник-министър на земеделието
 • Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ

Модератор: Людмила Величкова, управител НСОРБ-Актив ЕООД

19.30 Вечеря
ВТОРИ ДЕН – 6 декември (вторник)
09.00-11.00

Дискусионен форум: 

09.00-09.45

Програми за териториално сътрудничество - трансгранично, междурегионално и транснационално

 

 • Приключване на програмен период 2014-2020 и напредък по програмите за програмен период 2021-2027

С участието на Евдокия Димитрова, държавен експерт в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, МРРБ

Модератор: Ралица Гешовска, началник-отдел "Програми и проекти", Община Враца

09.45-11.00

Програма за развитие на регионите 2021-2027

 

 • Приключване на проектите от програмен период 2014-2020. Прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация по проекти на ОПРР
 • Старт на ПРР за периода 2021-2027. Дейности и функции на териториалните органи.

С участието на Ангелина Бонева, и.д. главен директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ, УО на ПРР

 

Модератор: Мариела Цонева, директор дирекция „Проекти и програми“, община Велико Търново

11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-12.30

Дискусионен форум

 

 • FLAG-FICET – новият финансов инструмент на Фонд ФЛАГ за подкрепа на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ, предвиждащи преход към чиста енергия (Clean energy transition – CET). Възможности за техническа помощ за разработване на проектни предложения по инструмента.

С участието на Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ

 • Проекти финансирани от НПВУ чрез МРРБ – енергийна ефективност в публични и жилищни сгради

С участието на Ангелина Бонева, и.д. главен директор на главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и Добромир Василев, директор дирекция „Жилищна политика“, МРРБ

Модератор: Мариела Цонева, директор дирекция „Проекти и програми“, община Велико Търново
12.30-13.30 Обяд
13.30-15.30

Дискусионен форум 

13.30-14.10

Програма за храни и основно материално подпомагане

 

 • Приключване на проектите от програмен период 2014-2020
 • Новото в програмата за периода 2021-2027

С участието на 

 • Анна Ангелова-Филипова, началник-отдел „Програмиране и подбор на операциите“, УО на Програма „Храни и основно материално подпомагане“, АСП
 • Мариела Петкова, началник-отдел „Мониторинг и оценка“, УО на Програма „Храни и основно материално подпомагане“, АСП
14.10-15.30

Програма за развитие на човешките ресурси

 

 • Приключване на проектите от програмен период 2014-2020.
 • Новото в програмата за периода 2021-2027
 • Проект за модернизиране на дългосрочната грижа по НПВУ

С участието на 

 • Десислава Георгиева-Ушколова, началник-отдел „Програмиране и договаряне“, УО на ПРЧР
 • Мария Железарова, началник-отдел „Верификация“, УО на ПРЧР

Модератор: Дорина Митева, директор дирекция "Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи", община Котел

15.30-16.00 Кафе пауза
16.00-17.30 Дискусионен форум
16.00-17.00

Министерство на образованието и науката:

 • Програма за образование 2021-2027, Иван Попов, заместник изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ (ИАПО)

 

 • Общинските проекти по процедурите за модернизация на образователна инфраструктура по НПВУ:
 1. Инвестиция 1 „STEM центрове и иновации в образованието“; Инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктурата“, Мария Станевска, директор дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА „Програма за образование“
 2. Проект на операция „Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт“, Веселина Тюфекчиева, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, Изпълнителна агенция „Програма за образование“

 

Модератор: Надежда Цветкова, началник-отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”, община Кърджали

17.00-17.30

Министерство на енергетиката:

 • Реализация на проект „Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление“ по НПВУ

С участието на Христина Стоичкова, държавен инспектор в дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“, Министерство на енергетиката

Модератор: Надежда Цветкова, началник-отдел „Стратегическо планиране и управление на проекти”, община Кърджали 

19.30 Вечеря
ТРЕТИ ДЕН – 7 декември (сряда)
09.30-10.30

Дискусионен форум 

09.30-10.15

Програма „Околна среда“

 

 • Приключване на проектите от програмен период 2014-2020. Прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация по проекти на ОПОС
 • Новото в програмата за периода 2021-2027

С участието на Галина Симеонова, ръководител на УО на ПОС 2021-2027 и експерти от УО на ПОС

Модератор: Стоян Марков, заместник-кмет на община Сливен

10.15-11.00

Програма за морско дели и рибарство. Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) 

 

 • Приключване на проектите от програмен период 2014-2020.
 • Новото в програмата за периода 2021-2027

С участието на Стоян Котов, директор дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, УО на ПМДР

 

Модератор: Ани Николова, директор дирекция „Европейски и национални оперативни програми“, община Варна

11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-13.00

Дискусионен форум

 

 • Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023-2027 г.
 • ПРСР 2014-2020 – оценка, изпълнение и приключване на проекти от програмен период 2014-2020 и преходния период по ОСП 2021-2022
 • Прилагане на Методиката за изменение на цената на договорите за обществени поръчки в резултат на инфлация по проекти на ПРСР
 • Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – приключване на периода 2014-2020 и преходния период 2021-2022

С участието на Светослав Цеков, началник-отдел, Стефан Спасов, началник-отдел в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието ДФ „Земеделие“

 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Ексклузивни партньори

КОНТРАКС - "Приятел на общините"

Фонд ФЛАГ - 15 години лоялен партньор

на българските общини